Hỗ trợ

PHỀN MỀM XEM QUA MẠNG CÁC LOẠI ĐẦU GHI DVR - IP

STTSẢN PHẨM PHẦN MỀM DVR - IPTẢI PHẦN MỀM
1PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG ĐẦU GHI VDTECH DVR Client

2PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG ĐẦU GHI AVTECH New

3PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG ĐẦU GHI VANTECH,DAHUA PSS

4PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG ĐẦU GHI SAMTECH,HDPRO

5PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG ĐẦU GHI NICHIETSU

6PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG ĐẦU GHI ASTECH DVR Client

7PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG ĐẦU GHI KTS KCE
8PHẦN MỀM XEM ĐẦU GHI VT-4100, VT-8100, VT-16100

9PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG ĐẦU GHI HÌNH FUHO

10PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG CMS SAMTECH

11PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG ĐẦU GHI HITECH PRO
12PHẦN MỀM XEM QUA MẠNG ĐẦU GHI HITECH PRO

 

TÊN CÁC PHẦN MỀM XEM QUA HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID - IPHONE
STTSẢN PHẨM DVR - IPTÊN PHẦN MỀM
1Đầu ghi KTS Avtech - Camera IPEagle eyes
2Đầu ghi KTS Vdtech ( Dòng BV)Vmeye plus
3Đầu ghi KTS Vdtech ( Dòng HA-HF)Cplayer
4Đầu ghi KTS Nichiets - Camera IPIprosecuM
5Đầu ghi KTS SamtechVmeye
6Đầu ghi KTS SamsungIpolis mobile
7Đầu ghi KTS Dahuagdmss, idmss
8Camera Hikvisionivms-4200
9Đầu ghi KTS Astech 
Asee Pro, Naway
10Đầu ghi KTS Vantech
Bubo bubo, Vmeyesupper, Qmeye